english version    
 

Cele wyprawy

- poznanie historii i budowy geologicznej oraz procesów kształtujących powierzchnię Islandii,
- ocena właściwości środowiska wodnego w świetle wykonanych analiz fizycznych i chemicznych,
- ocena struktury i zróżnicowania wodnych zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych
- poznanie wpływu nieożywionej części środowiska na rozwój świata roślinnego i zwierzęcego,
- ocena wpływu zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego na wybrane elementy środowiska nieożywionego i ożywionego,
- poznanie form ochrony przyrody i alternatywnych źródeł energii wykorzystywanych na Islandii.

Do zrealizowania celów wyprawy niezbędne będzie:

- wykonanie dokumentacji fotograficznej rzeźby geograficznej i utworów geologicznych,
- zbiór prób do analiz fizycznych i chemicznych wody i osadu zarówno części lądowej jak i morskiej wyspy,
- zbiór prób osadu i wody do analizy diatomologicznej ze zbiorników i cieków wodnych lądowej części Islandii oraz w przybrzeżnej strefie Oceanu   Atlantyckiego i Morza Arktycznego,
- zbiór prób meiobentosu ze zbiorników i cieków wodnych lądowej części Islandii oraz w przybrzeżnej strefie Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego,
- zbiór prób makrofauny ze szczególnym uwzględnieniem małży w przybrzeżnej strefie Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego.Sponsorzy:

   
Patronat medialny: